BOL.com

Toegevoegd op 11/07/2018

Denken over Kunst

ISBN: 9789046900093
Auteur: A.A. van den Braembussche

Boekhoute
Binarystar

€ 25.00

Omschrijving

'Denken over kunst' biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. 'Denken over kunst' maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken. Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, gaat het eerste deel van deze inleiding. Hierin komen de klassieke kunsttheorieën aan bod die tot de dag van vandaag onze kijk op kunst hebben beïnvloed. In het tweede deel plaatst de auteur het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader en vergelijkt hij de verschillende kunstfilosofische stromingen met elkaar. Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem, althans volgens de postmodernisten. Volgens deze opvatting moet kunst los van de historische context worden gewaardeerd en bestudeerd. In het derde deel staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan. De inzichten en theorieën die in dit boek aan bod komen, worden geïllustreerd aan de hand van full-colour afbeeldingen van de bespoken kunstwerken. 'Denken over kunst' richt zich op universitaire studenten kunst- en cultuurstudies, studenten (kunst)filosofie en hovo-studenten, maar is ook geschikt als een algemene introductie in de stof. De auteur doceert aan de Erasmus-Universiteit te Rotterdam binnen de Faculteit der Historische Wetenschappen en Kunstwetenschappen. Denkt men bij 'handboek' niet direct aan volledigheid, dan kan men met hem spreken van een 'handboek voor het onderwijs in de kunstfilosofie'. Ook tot zelfstandig gebruik leent het boek zich goed. De vraag wat kunst is, voert tot vragen betreffende de werkelijkheid, vorm en expressie, kunst en maatschappij, en de mogelijkheid tot esthetisch oordelen. Met gebruikmaking van relevante filosofieen (Kant, Hegel enz.) stelt de auteur de voornaamste grondbegrippen en basistheorieen kritisch en vergelijkend aan de orde. Wanneer hij tot slot nagaat wat eraan vastzit als je kunst als taal opvat, weet hij behalve de semiotiek belangrijke filosofische denkwijzen als (post)structuralisme en (post)modernisme inzichtelijk te behandelen: Barthes, Lyotard, Derrida, Baudrillard e.a. In aanmerking genomen de moeilijkheidsgraad van de stof is het boek helder geschreven. Met praktische becommentarieerde literatuuroverzichten, een katern kleurenfoto's en register. Licht herziene druk (waaronder de kleurenfoto's). Aanduiding in het boek in potlood. UItgeverij Coutinho 2007

Staat

Aanduiding in het boek in potlood