BOL.com

Toegevoegd op 11/07/2018

Wetboek media & journalistiek

ISBN: 9789046572870
Auteur: Eric Brewaeys, Flip Voets, Dirk Voorhoof

Boekhoute
Binarystar

€ 15.00

Omschrijving

Media en journalistiek zijn voortdurend in evolutie. Ook de regelgeving is veranderd, en nog onlnags zijn belangrijke wetten, decreten en omzendbrieven van kraxht geworden die het terrein waarop de media en de journalistiek opereren, ingrijpend beïnvloeden. Binnen de journalistiek is er de laatste tijd eveneens een groeiende belangstelling voor zelfregulering. Wetboek Media en Journalistiek is bedoeld als documentatiebron voor wie de weg zoekt in het kluwen van wetgeving, regels en voorschriften in verband met media en journalistiek. Het bevat alle essentiele bepalingen uit de internationale verdragen, de Europese regelgeving, de federale wetten, koninklijke besluiten, ministeriele omzendbrieven, gemeenschapsdecreten, reglementen van orde en procedure en de journalistieke codes en richtlijnen. Is in aangeduid

Staat

in aangeduid